Polityka prywatności

§ 1
 
Wstęp
 
Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.
 
§ 2
 
Przetwarzanie danych osobowych
 
w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 
I – Administrator:
 
Administratorem Twoich danych jest Baby Shower Katarzyna Pawłowska    ul. Belgradzka 14 m. 74, 02-793  Warszawa NIP : 526-230-67-54
 
(dalej zwana „ADO”).
 
II-Kontakt:
 
Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail bok@babymama.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 
III-Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:
 
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:
 
1. zarządzania sklepem -art. 6 ust. 1 lit  f RODO 
2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników – art. 6 ust. 1 lit f RODO
3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO
4. zawarcia i wykonania umowy  - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
6. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
7. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
8. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
9. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO 
 
IV – Odbiorcy danych
 
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi DPD, Poczcie Polskiej S.A.
 
Ponadto w celu tworzenia Twojego profilu korzystamy z  narzędzi GA, w związku z czym przekazujemy je do analizy firmy pozycjonującej sklep. 
 
V – Okres przechowywania danych:
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:
 
1. zarządzania sklepem - do czasu utraty przydatności tych danych,
2. zapewnienie bezpieczeństwa sklepu i innych użytkowników –do czasu utraty przydatności tych danych,
3. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
4. zawarcia i wykonania umowy  - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
6. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
7. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
8. wysyłania Ci newslettera czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
9. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 
VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:
 
W związku z korzystaniem przez nas z opisanych wyżej narzędzi do stworzenia Twojego profilu przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
 
Możesz od nas uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
 
VII – Twoje prawa:
 
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 
1. dostępu do swoich danych i kopii danych,
2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
3. prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu,
możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania
możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
6. Prawo do przenoszenia danych
prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.
 
VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 
Podanie Twoich danych jest:
 
1. warunkiem zarządzania sklepem i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz innych użytkowników,
2. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym
3. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto lub coś kupujesz 
4. warunkiem przesyłania Ci spersonalizowanych reklam i udzielania rabatów – odnośnie tworzenia Twojego profilu,
5. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera
 
IX  - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 
Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.
 
Ponadto na podstawie Twojej zgody będziemy również przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w szczególności dane o tym jakich dokonałaś/dokonałeś zakupów oraz jak często i za ile w celu przyznawania Ci rabatów. Może to wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać poprzez zachęcanie Cię do zrobienia u nas zakupów.
 
Masz prawo odwołania się od decyzji przyznającej Ci rabat. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz na mail podany powyżej i poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać rabatów, a decyzja o przyznaniu Ci rabatu zostanie cofnięta.
 
§ 2
 
Pliki cookies
 
1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies. 
2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat. 
4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.
 
§ 3
 
1. Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.
 

Newsletter

Social Media

All rights reserved